Η Μητιώ Σακελαρίου (1790-1863) κόρη του Χαρισίου Μεγδάνη ιερέως και αρχηγέτου των λογίων της περιόδου
του ύστερου νεοελληνικού Διαφωτισμού στην Κοζάνη και σύζυγος του Γεωργίου Σακελλάριου ιατροφιλοσόφου και ποιητού
μεταφράζει έργα του Καρλο Γκολντόνι («…εμετέφρασα την παρούσαν κωμωδίαν του κυρίου Γολδώνη,
την οποίαν επρόκρινα των άλλων ως ηθικωτέραν…”Η πατρική αγάπη ή Η ευγνώμων δούλη και “Η πανούργος χήρα”,
Κωμωδίαι του Κυρίου Καρόλου Γολδώνη, Εκ του ιταλικού μεταφρασθείσαι παρά Μητιούς Σακελλαρίου,
εν Βιέννη της Αουστρίας κατά το τυπογραφείον Ιωάννου του Σνεϊρερ (1816)