Ημερίδα με θέμα: «Ν. 4412/2016-Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 11 Μαΐου στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη. Οι εισηγητές μίλησαν για τη διαχείριση του χρόνου της σύμβασης εκτέλεσης δημοσίου έργου και την τροποποίηση της σύμβασης δημοσίου έργου. Συγκεκριμένα μίλησαν οι: Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αικατερίνη Τσιομπάνου, Δικηγόρος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης (Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και οι αρμοδιότητες με βάση το Ν.4412/2016).