Έναρξη λειτουργίας για την 1η Τοπική Οµάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) στην 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
στον ∆ήµο Κοζάνης µε Κέντρο Υγείας Αναφοράς, το Κέντρο Υγείας Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το συγκεκριμένο θέμα, θα αποτελείται από τα παρακάτω πρόσωπα/ειδικότητες:

 

Η έδρα της ΤΟΜΥ θα βρίσκεται στο ακίνητο επί της οδού Αριστοφάνους 5Α στην Κοζάνη. Ως περιοχή ευθύνης της Τ.ΟΜ.Υ. ορίζονται τα όρια του ∆ήµου Κοζάνης. Ο πληθυσµός ευθύνης της ΤΟΜΥ κατά µέγιστο θα ανέρχεται σε 12.000 κατοίκους. Οι υπηρεσίες της ΤΟΜΥ θα παρέχονται από τις 07:00 έως τις 15:00. Το τακτικό ωράριο του ιατρικού προσωπικού ΤΟΜΥ είναι επτάωρο και πενθήµερο από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή σε µία βάρδια ως ακολούθως: από τις 08:00 έως τις 15:00. Το ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήµερο από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, σε µία βάρδια ως ακολούθως: από τις 07:00 ως τις 15:00.

Η απόφαση συγκρότησης της συγκεκριμένης ομάδας υπεγράφη χθες Παρασκευή 11/5 από το διοικητή της  3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, Γεώργιο Κίρκο

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ.

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ν. 4019/2011 (ΦΕΚ
216/ τ.Α’).

Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή, φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους ακόλουθους ενδεικτικούς άξονες:

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
α) την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την αγωγή της υγείας,
β) την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας
σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κ.α.,
γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε
ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, στην Τ.ΟΜ.Υ. και κατ΄ οίκον,
ε) την αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία,
στ) την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,
ζ) την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη Τ.ΟΜ.Υ. και κατ’ οίκον,
η) τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας- κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες Π.Φ.Υ.,
ι) τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση,
ια) την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας
ιβ) την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς
απεξάρτησης,
ιγ) τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε
συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κ.Υ. Aναφοράς,
ιδ) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,
ιε) την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
ιστ) την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας και
ιζ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.