Στις 0705-2018 ο ανάδοχος του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης»  κατέθεσε αίτηση  περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών. Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Κοζάνης, λαμβάνοντάς υπόψη τρεις συγκεκριμένους λόγους, όπως, ότι: α) Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του χώρου απόθεσης και λήψεις αδρανών υλικών γνωστοποιήθηκε – πρωτοκολλήθηκε στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης την 03-01-2018. Η μη ύπαρξη εγκεκριμένου δανειοθαλάμου – αποθεσιοθαλάμου για περισσότερο από 6 μήνες από την έναρξη του έργου επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία του έργου, β) Εκκρεμεί η απομάκρυνση των πυλώνων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορούν τις γραμμές υψηλής τάσης, καθώς υπάρχει απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών κάτω και πέριξ των γραμμών του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και γ) Τόσο τον χειμώνα όσο και την άνοιξη υπήρχαν σημαντικές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών, θα εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης να εγκρίνει 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κι αφορά τετράμηνη προθεσμία  έως την 8η Οκτωβρίου 2018. . Να υπενθυμίσουμε ότι η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη την 9η Ιουνίου 2017, με προθεσμία περάτωσης του έργου οκτώ (8) μήνες. Με την υπ’ αριθμ. 38/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είχε δοθεί η 1η παράταση έως 08-06-2018. 

kozan.gr