Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο ενόψει επιλογής προϊσταμένων στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού δημοσίευσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος ενημερώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση για Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το προβάδισμα κατηγοριών υπαλλήλων κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης, καταλήγοντας στο ότι, όπου συντρέχει περίπτωση, θα πρέπει άμεσα οι Ο.Τ.Α. να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των Οργανισμών τους σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομολογία του ΣτΕ.
Αναλυτικότερα:

O Υπουργός αναφέρει ότι με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) ακυρώθηκαν διατάξεις Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων, κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο αρ.103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της δημόσιας διοίκησης, καθώς και του αρ.97 του Υπαλληλικού Κώδικα και του αρ.241 του ν.3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει ΜΟΝΟΝ στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και ΌΧΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.

Η εγκύκλιος σημειώνει, επιπλέον, ότι εκδόθηκε η αριθμ. 2814/2017 απόφαση του ΣτΕ επί αιτήσεως ακύρωσης απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου. Στην περίπτωση αυτή κρίθηκαν νόμιμες οι διατάξεις του Ο.Ε.Υ. Δήμου που προβλέπουν ότι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ των οριζομένων ειδικοτήτων καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με το προβάδισμα των κατηγοριών.

Είναι δεδομένο, συνεχίζει ο Π. Σκουρλέτης, ότι οι εν λόγω αποφάσεις του ΣτΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των Ο.Ε.Υ., αλλά και κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτών, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση των οικείων οργανικών διατάξεων των Ο.Τ.Α. με τα κριθέντα από το ΣτΕ.

Συνεπώς, καταλήγει η εγκύκλιος, ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ