Καλοκαιρινό αντάμωμα Ναματιανών, το Σάββατο 28 Ιουλίου,