Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» προκήρυξε η Ενδιάμεση Διαχειριστική . Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν έργα επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης των Ερευνητικών Οργανισμών που προωθούν την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση επικεντρώνεται στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιουδήποτε άλλης παραγωγικής υποδομής. Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν έργα επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης που αφορούν στον πυρήνα της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ, που αξιοποιεί και ενισχύει την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με συγκριτικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία για την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, συνδέονται δε με τις περιφερειακές προσεγγίσεις της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και άπτονται των στόχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχος της δράσης είναι :
• Η ενθάρρυνση και υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να έχουν αποδεδειγμένη εφαρμογή σε επιχειρήσεις.
• Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση.
• Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα, αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.
• Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της οικονομίας.
• Η ευρεία διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση