Ενηµερωτικές επιστολές στους κατοίκους του Βατερού και Μαυροδενδρίου, για την καταβολή των τελών σύνδεσης αποχέτευσης ετοιμάζει η ΔΕΥΑ Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα στο χρονικό διάστηµα από τότε που περατώθηκαν τα έργα αποχέτευσης στις τοπικές κοινότητες Βατερού (ξεκίνησαν στις 17-01-2011 κι ολοκληρώθηκαν στις 05-07-2013) και Μαυροδενδρίου (ξεκίνησαν στις 11/01/2013 κι ολοκληρώθηκαν στις 02/03/2016)  έως και σήµερα παρόλο τις ειδοποιήσεις, οχλήσεις που έγιναν στους κατοίκους δεν υπήρχε η ανταπόκριση όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για να γίνει δυνατή η κοστολόγηση των τελών σύνδεσης όπως προβλέπεται από τον κανονισµό της ∆ΕΥΑΚ και συγκεκριµένα:

Ι) Στην Τ.Κ. Βατερού σε σύνολο 300 παροχών
• Υπέβαλαν αιτήσεις 38
• Πληρώθηκαν 34
• Απλήρωτες 4
Σε εκκρεµότητα που πρέπει να υποβληθούν 262
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων η 15-03-2018).

ΙΙ) Στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου σε σύνολο 320 παροχών
• Υπέβαλαν αιτήσεις 33
• Πληρώθηκαν 24
• Απλήρωτες 9
Σε εκκρεµότητα που πρέπει να υποβληθούν 287 

(Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων η 24-04-2018).

Μετά από την επεξεργασία των τετραγωνικών µέτρων των ακινήτων των δύο παραπάνω Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, που έχουν δηλωθεί στον ∆ήµο Κοζάνης και κατ’ επέκταση στην ∆ΕΗ,
υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι των τετραγωνικών µέτρων, οι οποίοι είναι για το µεν Τ.∆. Βατερού 105m2 για το δε Τ.∆. Μαυροδενδρίου 92 m2.

Στην περίπτωση που οι κάτοικοι των εν λόγω τοπικών διαμερισμάτων,  µε χρονικό όριο ενός µήνα, δεν ανταποκριθούν στην υποβολή αιτήσεων για να γίνει δυνατή η κοστολόγηση των τελών σύνδεσης όπως προβλέπεται από τον κανονισµό της ∆ΕΥΑΚ, η επιχείρηση θα προχωρήσει σε χρέωση  ως εξής:
• Την χρέωση από την υπηρεσία των τελών σύνδεσης αποχέτευσης βάση των µέσων όρων των τετραγωνικών τους (για το µεν Τ.∆. Βατερού 105m2 για το δε Τ.∆. Μαυροδενδρίου 92
m2  και µε τιµή 1,50 ευρώ / m2

Σε όσους υπέβαλαν αίτηση και γνωρίζει η υπηρεσία τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων τους:
• Την χρέωση από την υπηρεσία των τελών σύνδεσης αποχέτευσης βάση των τετραγωνικών µέτρων των ακινήτων τους και µε τιµή 1,50 ευρώ / m2

 

kozan.gr