Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 1 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης γεωφυσικής έρευνας στην περιοχή μετεγκατάστασης Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση δέσμευσης ΔΣ για αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 – τροποποίηση πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος -Τρόπος εκτέλεσης έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Το.Π.Φ.Υ ( Tομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας ).

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Αποδοχή προς χρήση μηχανήματος έργου από τη ΔΕΥΑΕ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μηχανήματος.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

.

 1. Αποδοχή ταμειακού υπολοίπου και τακτοποίηση Οικονομικών εκκρεμοτήτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Μείωση μισθώματος ακινήτου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Εκμίσθωση αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Σύσταση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης- Παραλαβής δικύκλου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018 & Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2018

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου Εμπορίου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης Κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Μαρία Κύρκα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής