Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στις 3-5-2018 κοινοποιήθηκε στο δήµο Κοζάνης, αντίγραφο της αγωγής του Α.Ν. σύµφωνα µε την οποία και τα όσα αναφέρονται σ’ αυτή, ζητείται από το δήµο Κοζάνης, η καταβολή αποζηµίωσης ποσού 47.340,43 ευρώ για τον τραυµατισµό που υπέστη την 18-8-2012 διερχόµενος µε το ποδήλατό του, τη δηµοτική οδό Χισάρ στην Αιανή –Κοζάνης.

∆ικάσιµος για τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, ορίσθηκε κατόπιν αναβολής στις 9-11-2018.

kozan.gr