Μετά τις έκτατες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αποστρατεύεται με το βαθμό του Αντιστρατήγου ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Αθανάσιος ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ του Παντελή. Αυτά αναφέρονται σε απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύει το site http://policenet.gr

“Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 1 Νοεμβρίου 2018, μετά από πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ’ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Δασκαλάκης Ανδρέας του Γεωργίου (ΑΓΜΣ.236698).

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ’ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β’ του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

1.    234037    Παπαζαφείρης    Χρήστος    του    Δημοσθένη
2.    237028    Πλουμής    Εμμανουήλ    του    Στυλιανού
3.    232065    Μαντζούκας    Αθανάσιος    του    Παντελή
4.    233396    Τόλιας    Ιωάννης    του    Γεωργίου

– Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες, από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
– Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη : 41995 / 1-11-2018.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ”