Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Είναι γνωστό ότι αρκετοί συνάδελφοι, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών και Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών, είτε με τον νόμο της εθελοντικής κινητικότητας (2013) είτε με την μετακίνηση τους (από το ΤΑΣ Κοζάνης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας), τοποθετήθηκαν σε θέσεις προσωποπαγείς σε Δ/νσεις Δασών και Δασαρχεία των κατά τόπους νομών σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία.

Στις νέες τους θέσεις, κατά κόρον, ασχολούνται με την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων και με θέματα που άπτονται στην χαρτογράφηση των δασικών περιοχών με την εναρμόνισή τους στο Κτηματολόγιο.

Στο Π.Δ..141/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», και στο άρθρο 22, παρ.11, 12, προβλέπεται στις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων ΜΟΝΟ οι ειδικότητες Δασολόγων ΠΕ ή Δασοπόνων ΤΕ.

Άρθρο 22 – Προϊστάμενοι Τμημάτων

Παρ. 11 – Προϊστάμενοι τμημάτων Δ/νσων Δασών

Εδάφιο γ) Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Εδάφιο δ) Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Παρ. 12 – Προϊστάμενοι τμημάτων Δασαρχείων

Εδάφιο β) Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Αυτό, μάλλον, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα σύνταξης και έκδοσης του Π.Δ.141/2010 (ΦΕΚ234/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.» δεν υπήρχαν υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών στις (κατά τόπους) Δ/νσεις Δασών και Δασαρχεία..

Με την στελέχωση των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων με υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών, μετά το 2013 και με νόμιμη διαδικασία που ορίζουν μεταγενέστεροι νόμοι του Π.Δ.141/2010 και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι τα ανωτέρω τμήματα άπτονται αρμοδιοτήτων και θεμάτων ειδικότητας μηχανικών, είναι πλέον προφανές ότι πρέπει, για λόγους αξιοκρατίας, να συμπεριληφθούν οι ειδικότητες των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ στις θέσεις που προΐστανται στα τμήματα αυτά. Σε αντίθεση περίπτωση, διαιωνίζεται μια αδικία, που έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία, καθόσον ένας επιστημονικός κλάδος αποκλείεται από θέσεις ευθύνης και του στερείται το δικαίωμα εξέλιξης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων και γνώσεών του.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Η ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών αυτών με Διπλωματούχους μηχανικούς είναι επιτακτική λόγω της κατάρτισης δασολογίου της χώρας που η πολιτεία ξεκίνησε ήδη με την ανάρτηση των δασικών χαρτών .

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ευελπιστούμε ότι θα εισηγηθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο την τροποποίηση του οργανισμού και την εναρμόνισή του με το ισχύον δίκαιο, για την αξιοποίηση στις θέσεις ευθύνης στις Δ/νσεις Δασών και Δασαρχεία του επιστημονικού προσωπικού του Κλάδου Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών και Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών.

Το ενδιαφέρον μας είναι ουσιαστικό και η αγωνία μας δικαιολογημένη. Ένας είναι ο στόχος και αυτός είναι κοινός. Να υπηρετήσουμε, με αφοσίωση, κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Τζαγκαρίδου Αναστασία

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γεν. Γραμματέας

Χαλαϊδόπουλος Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός