Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης για την διετία 2019-2020 η σύνθεση του οποίου σύμφωνα με το άρ.20 του καταστατικού του Συλλόγου είναι :

α. Πρόεδρος: Λεωνίδας Μαγκάκης

β. Α΄ Αντιπρόεδρος: Φώτιος Ρέντζιος

γ. Β΄ Αντιπρόεδρος:Ζαχαρίας Μάλλιος

δ. Γενικός Γραμματέας: Σπυρίδων Μαρέτης

ε. Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ζέρβας

στ. Ταμίας: Θωμάς Λάππας .

ζ. Έφορος Χορευτικού: Άννα Κουτσού

η. Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων : Δημήτριος Πρέβεζας

θ. Έφορος Υλικού: Αθανάσιος Γεωργίου

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Λεωνίδας Μαγκάκης Σπυρίδων Μαρέτης