Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 85.943,27€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (69.309,09€ με 16.634.18€ Φ.Π.Α 24%) και αριθμό μελέτης 292/2018 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr