Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του από 01.02.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 50.869,14 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 280/2018.

 1. Έγκριση ή μη του από 23.01.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2018-2019» προϋπολογισμού 148.120,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 178/2018».

 1. Έγκριση ή μη του από 05.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής» προϋπολογισμού 14.999,17 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 248/2018».

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 257/2017 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του καθορισμού των όρων διακήρυξης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μόνιμου Αθλητικού Δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Τ.Κ. Άνω Κώμης» προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=8.000,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=179.639,85 τ.μ. στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ» της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος έως 10 MW.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=178.299,56 τ.μ. στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος έως 10 MW.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=187.495,01 τ.μ. στη θέση «ΥΨΩΜΑ ΚΑΡΟΓΛΟΥ» της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος έως 10 MW.

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=13.350,02 τ.μ. & 78.391,05 τ.μ στη θέση «ΤΡΑΝΟ ΦΡΑΓΜΑ» της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος έως 10 MW.

 1. Έγκριση ή μη του από 09.11.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία 13 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 259.000,04 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 150/2018.

 1. Έγκριση ή μη του από 07.03.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την ««Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 85.943,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 292/2018.

 1. Έγκριση ή μη του από 05.03.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή σκαλοστασίων και νεκροταφείου πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 399.979,60 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 260/2018.

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.