Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Έχοντας υπ’ όψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
2
3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.
2. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως ισχύει.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικέςκαλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 4. Η με αριθ. πρωτ. 3546/29.12.2016 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ.
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ.
485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).
5. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά
με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L
227/31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L
227/31.07.2014).
7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014).
8. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007, όπως κάθε φορά ισχύει, (EE L
189/20.07.2007).
9. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων», (EE L
250/18.09.2008).
10. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για
την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ’αριθ. 130/5917/18.01.2017 Πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-
2020, αντικαθιστώντας την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 Περίοδος και διαδικασία
υποβολής αιτήσεων στήριξης, ως ακολούθως:
«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης,
πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 28-02-2017»
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση.
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Χαράλαμπος Κασίμης