Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων και σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Ν.4412/2016)

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε” και περίπτωση στ”  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καταρτίζει συμπληρωματικό “Ετήσιο Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί σε επιτροπές διαγωνισμών έργων“

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τη στελέχωση του παραπάνω καταλόγου,  παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα παρακάτω σχετικά αρχεία και να τα αποστείλουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  1. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές έργων

  2. Υπεύθυνη Δήλωση

  3. Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές μελετών

  4. Υπεύθυνη Δήλωση