Το Σάββατο 11-03-2017 και ώρες 09.00 έως 12.00 θα διεξαχθεί το 13ο Εαρινό Ράλι της Λέσχης Κλασσικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας  Η είσοδος και κυκλοφορία των οχηµάτων στον πεζόδροµο θα γίνεται µε πολύ µικρή ταχύτητα. Θα ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα στη διέλευση και ασφάλεια των πεζών. Τα οχήµατα θα παραταχθούν κατά µήκος του πεζοδρόµου από την πλευρά του ∆ηµαρχείου και σε απόσταση τριών µέτρων από τα παρακείµενα καταστήµατα (οικοδοµική γραµµή ) ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και εξυπηρέτηση των παρακείµενων καταστηµάτων. Οι οργανωτές ( Λέσχη Κλασσικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας) θα φροντίσει να µην υπάρξει ζηµία στον πεζόδροµο από τα αυτοκίνητα ( διαρροή από λάδια, λόγω των ελαστικών κ.α). Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη ή ζηµιά στον πεζόδροµο θα γίνει αξιολόγηση και κοστολόγηση το οποίο είναι υποχρεωµένη η Λέσχη να το αποκαταστήσει.