Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείων , από ( 18, 1 και πάνω ) την προηγούμενη χρονιά για το παρακάτω σχολικό έτος καταγόμενοι από την Σιάτιστα. 1)Μαθητές της Β και Γ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2018-2019, δέκα(10) υποτροφίες που αρίστευαν το προηγούμενο έτος 2017-2018) Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 Ευρώ . Η καταγωγή από τη Σιάτιστα , καθορίζεται με σειρά προτεραιότητας από τα παρακάτω κριτήρια : 1). της γέννησης στη Σιάτιστα : α) του ιδίου, β) των δύο γονέων του γ) ενός από τους δύο γονείς του δ) των παππούδων και των γιαγιάδων του και ε) του ενός παππού ή της μίας γιαγιά του. 2). της εγγραφής στο Μητρώο ή στο Δημοτολόγιο στον πρώην Δήμο Σιάτιστας (Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας- Δήμου Βοΐου ) των παραπάνω προσώπων 3). της μόνιμης κατοικίας στον πρώην Δήμο Σιάτιστας (Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας- Δήμου Βοΐου ) των αυτών παραπάνω προσώπων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τον Δήμο Βοΐου.

Η κατάταξη των υποψηφίων , κατά κατηγορία , θα γίνει με κριτήριο την βαθμολογία και καταγωγή. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από τον μήνα Σεπτέμβριο για το κάθε έτος της προκήρυξης μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας σπουδών στο Λύκειο . Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν , για οποιονδήποτε λόγο , ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία . Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο αίτηση , μαζί με τα απαιτούμενα δ/κά μέχρι τις 15/11/2019. Αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των παππούδων (εφόσον κατάγεται από παππού ή γιαγιά )

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν , ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα , κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου , που να έχει εκδοθεί πρόσφατα , το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (αναζητείτε αυτεπάγγελτα) .

5. Έλεγχος προόδου με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος {π.χ για το έτος 2018-2019 (προηγούμενο έτος 2017-2018)} με «ΑΡΙΣΤΑ»

6. Φωτοτυπία Ταυτότητας.

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλ. 2465 3 50112.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ