Το WWF Ελλάς, σε στενή συνεργασία με το WWF Γερμανίας, το WWF Βουλγαρίας και το WWF Πολωνίας, δημιούργησαν το πρόγραμμα «Δίκαιη Μετάβαση για την Ανατολική και Νότια Ευρώπη» με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα, του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθούν συγκεκριμένες εναλλακτικές για δημιουργία θέσεων εργασίας σε οικονομίες εξαρτημένες από το κάρβουνο, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Πολωνία, να αξιοποιηθούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους και να δημιουργηθεί ένα ζωντανό δίκτυο διαφορετικών φορέων (εργαζόμενοι, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια κτλ) που θα συμβάλλουν στην εδραίωση της Δίκαιης Μετάβασης ως βασικό συστατικό εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήσαμε το ντοκιμαντέρ «The Switch» προκειμένου να αναδείξουμε τις εναλλακτικές της Δυτικής Μακεδονίας, της ενεργειακής καρδιάς της χώρας μας. Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα στο http://regionsbeyondcoal.eu/.