Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 105 / Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων που εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2010 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας πόρων, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.1: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις, που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) με ΤΙΤΛΟ «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσης προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα», η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατέθεσε (28/12/2019) αίτηση ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» προϋπολογισμού 282.824,38 ευρώ με αντικείμενο τον καθορισμό ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας, που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, σύμφωνα με το Σ.Δ.Λ.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.