Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το πολύ σημαντικό έργο της «Μερικής Ανάδειξης της Πόλης της Αρχαίας Αιανής”, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί επισκέψιμος ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αιανής (Μεγάλης Ράχης)  με ομαλή και ασφαλή προσβασιμότητα στους αποκατεστημένους ανασκαφικούς τομείς. Θα υπάρχουν σύγχρονες υποδομές για τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού χώρου (τουαλέτες, προβλεπόμενος εξοπλισμός για ΑΜΕΑ, επαρκής σήμανση προσανατολισμού και πληροφοριών στο σύνολο του χώρου). Θα πραγματοποιηθούν αντιστηρίξεις βράχων και πρανών με βάση τη γεωτεχνική μελέτη καθώς και συντήρηση της ́Αρχαίας Δεξαμενής.

Η Αρχαία Αιανή αναπτύσσεται στα επάλληλα πλατώματα ενός επιβλητικού λόφου με την επωνυμία Μεγάλη Ράχη, στα ΒΑ της σύγχρονης ομώνυμης κωμόπολης και παραμένει ως σήμερα το μοναδικό παράδειγμα ανασκαμμένης πρώιμης κλασικής πόλης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι πρωιμότερες φάσεις των κτηρίων που έφεραν στο φως οι ανασκαφές κατά τη δεκαετία του 1980 ανάγονται στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., ωστόσο τα κινητά ευρήματα μαρτυρούν την κατοίκηση του χώρου ήδη από τον 6ο αι. π.Χ., μέσα στους αρχαϊκούς χρόνους. Η Θέση κατοικήθηκε επίσης και στην εποχή χαλκού και εποχή σιδήρου (3η και 2η π.Χ. χιλιετία), περίοδοι από τις οποίες διατηρούνται λιθόκτιστα κατάλοιπα κτηρίων και αποθηκευτικοί χώροι, ενώ η αρχική χρήση του χώρου ανάγεται με βάση κινητά ευρήματα στη Νεολιθική εποχή (γύρω στο 5.000 π.Χ.), βεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σημασία της θέσης. Η κατοίκηση συνεχίστηκε αδιάλειπτα μέχρι τον 1ο αι. π.Χ., οπότε η Θέση αυτή εγκαταλείφθηκε και η πόλη επανιδρύθηκε σε άλλο χώρο.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια του Στρατηγικού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, όπου έγιναν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης σε εννέα (9) ανασκαφικούς τομείς. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου για την ανάδειξη της πόλης της Αρχαίας Αιανής, ώστε να δοθεί στο κοινό ένας ευανάγνωστος και ασφαλής Αρχαιολογικός χώρος.

Για την ανάδειξη της αρχαίας πόλης  θα γίνουν οι εξής επεμβάσεις:

• Καθαρισμοί – αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, επιχωματώσεις

• Διαμόρφωση της εισόδου στο χώρο της Αρχαίας Αιανής (τοποθέτηση Θύρας)

• Κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης κοινού και ΑΜΕΑ (25τ.μ. χώροι υγιεινής)

• Τοποθέτηση περίφραξης σημειακά στο χώρο της Αρχαίας Αιανής (περίπου 200μ.)

• Δημιουργία χώρων στάθμευσης ειδικά για ΑΜΕΑ σε δύο σημεία της αρχαίας πόλης (διαστάσεων 4,50μ.*6,60μ.)

• Διαμόρφωση της κύριας διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών και δευτερευουσών διαδρομών με τη χρήση ήπιων υλικών που δεν επηρεάζουν το περιβάλλον – σταθερό δάπεδο που επιτρέπει την περιήγηση ΑΜΕΑ (3000τ.μ.)

• Κιγκλιδώματα προστασίας

• Σημεία στάσης με ειδικά διαμορφωμένα καθιστικά

• Πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης

• Βελτίωση του υφιστάμενου στεγάστρου στον αρχαιολογικό τομέα ‘Σπίτι με τις Σκάλες

• Εργασίες προστασίας από βραχοπτώσεις, σταθεροποίησης του πρανούς στο χώρο ‘Μεγάλοι Δόμοι Ι’, καθώς και σταθεροποίησης του βράχου στο χώρο ‘Σπίτι με τις Σκάλες

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.500.000,00 €