Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Περί αναπομπής προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020 και αναμόρφωση ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες για την μισθοδοσία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και των Ειδικών Συνεργατών του Δήμου.