Τη Δευτέρα 24/02/2020 πραγματοποιήθηκε επιτυχής αξιολόγηση επιτήρησης του εργαστηρίου φυσικοχημικών αναλύσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο συνεχίζει να εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Ποιότητας και ως εκ τούτου προτείνεται η διατήρηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου σε συνολικά 20 παραμέτρους και τη δειγματοληψία υδάτων. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε ότι η γραπτή τεκμηρίωση του συστήματος, η εφαρμογή του από το προσωπικό, η χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών μετρήσεων και εκτίμηση αποτελεσμάτων μέτρησης, η τεχνική επάρκεια του προσωπικού και οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025 και του ΕΣΥΔ.

Παράλληλα, το εργαστήριο πραγματοποίησε επιτυχώς μετάβαση στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO/IEC 17025:2017, έγκαιρα και μεταξύ των πρώτων εργαστηρίων δοκιμών στην Ελλάδα.

Το ΚΕ.ΠΕ. συνεχίζει να διατηρεί τις περισσότερες διαπιστευμένες παραμέτρους, σε εργαστηριακό επίπεδο, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με πλήρη εξοπλισμό και υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό.

Αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας των αναλύσεων τις οποίες παρέχει είναι οι συνεχείς επιτυχίες του εργαστηρίου σε Πρόγραμμα Διεργαστηριακών Συγκρίσεων, το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση, από φορέα της Μεγάλης Βρετανίας και στο οποίο συμμετέχει το ΚΕ.ΠΕ. τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια στο πεδίο διαπίστευσής του, μαζί με πλήθος άλλων ευρωπαϊκών εργαστηρίων.

Η Πρόεδρος Όλγα Πουταχίδου, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του ΚΕ.ΠΕ., ευχαριστούν θερμά όλους τους Δήμους, φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, οι οποίοι συνεργάζονται και στηρίζουν αυτή την Τοπική Προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.