Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα Δήμου Κοζάνης» με συνολική δημόσια δαπάνη 400.000 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και μείωσης του θορύβου», αποφάσισε η Ειδική υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας. Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό της απόφασης:

1. Δεν διευκρινίζεται ποιος θα είναι ο φορέας λειτουργίας και το κανονιστικό του πλαίσιο λειτουργίας δεδομένου ότι α) το υπάρχον δίκτυο παρακολούθησης στο οποίο θα ενταχθεί ο νέος σταθμός δεν ανήκει στο Δήμο αλλά στο Πανεπιστήμιο και β) Από την περιγραφή του 2ου υποέργου φαίνεται το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει τη λειτουργία για 36 μήνες, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία μετά τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης.

2. Δεν έχει συμπληρωθεί η Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

3. Δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα υποδείγματα για την Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες (έχουν υποβληθεί δύο διαφορετικές εκδοχές του υποδείγματος 1 στα οποία δεν φαίνεται ποια είναι η υπηρεσία που υλοποιεί το έργο, ποιος είναι προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και αναφέρεται στην οικονομική υπηρεσία και η Οικονομική Διαχείριση «Τιάλειου» Εκκλησιαστικού Γηροκομείου. Επιπλέον έχει επισυναφθεί ο οδηγός αξιολόγησης της διαχειριστικής επάρκειας.

4. Όσον αφορά στη Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων προσκομίστηκε από το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρ/νων Έργων μόνο η διαδικασία που αφορά στη Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων. Δεν προσκομίστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση των συμβάσεων και το εγχειρίδιο δεν έχει επικαιροποιηθεί ως προς το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

5. Δεν τεκμηριώνεται η Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

6. Όσον αφορά στο 1ο Υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα του Δήμου Κοζάνης» • Δεν διευκρινίζεται που θα εγκατασταθεί ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ούτε αν απαιτείται άδεια δόμησης ή άλλες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις • Τα αναλώσιμα καθώς και τα ανταλλακτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες • Δεν διευκρινίζεται ποια είναι η σχέση – αρμοδιότητα του ΚΤΕΔΜ (Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι το ΚΤΕΔΜ θα μεριμνήσει για ύπαρξη σύνδεσης με το διαδίκτυο) • Δεν διευκρινίζεται ποιοι είναι οι 5 υπάρχοντες -και αν είναι όντως υπάρχοντες- τερματικοί σταθμοί. • Δεν προσκομίστηκε τεκμηρίωση προϋπολογισμού (πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές)