Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 6-5-2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 μ. – και λήξης 14.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1

Αποδοχή της αρ. 24647/16-04-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”, συνολικού προϋπολογισμού 88.660,00 €

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

2

Έγκριση τροποποίησης της υποβληθείσας της υπ΄ αριθμ.7/2019 μελέτης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» – Άξονας προτεραιότητας 4 – «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας)».

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3

Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

4

Σύναψη τριμερούς προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοΐου με την ΔΕΥΑΒ και την ΔΥΠΡΑ.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

5

Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.

6

Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες των τμημάτων εκτάσεων τα οποία βρίσκονται επί της περιφερειακής οδού της Σιάτιστας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

7

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κοινότητας Γαλατινής στην «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» .

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

8

Έγκριση 4ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων/Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

9

Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές Λυκείου που αρίστευσαν κατά τα έτη 2017-2018 και 2018-2019 από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ .

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

10

Έγκριση ενεργοποίησης καρτών SIM για τα GPS των οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος

11

Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.

Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος

12

Χορήγηση βεβαιώσεων για την χρήση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου, καλλιεργητικής περιόδου 2019 -2020 .

Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος

13

Παραχώρηση στο ΔΑ.ΣΕ. Πολυκαστάνου – Αυγερινού του τμήματος 11 του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

14

Αίτηση του Αλεξιάδη Ιορδάνη (εκμίσθωση τεμαχίου -μπαξέδες Νεάπολης).

Εισηγήτρια κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο δυνατό στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), με αναφορά της ψήφου τους για κάθε θέμα χωριστά μέχρι της 6-5-2020 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση αυτής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Δήμαρχο Βοΐου

2. Προέδρους Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης