Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου αρ.25 από την συµβολή της µε την οδό Βασ. Σοφίας έως την συµβολή της µε την οδό ∆ηµοκρατίας στην Πτολεμαίδα. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08.00΄ ώρα έως 20.00΄ ώρα του Σαββάτου (23-05-2020). Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της οδού Βασ. Σοφίας.  H διακοπή κυκλοφορίας σχετίζεται με τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ελαιοχρωµατισµού στην εξωτερική όψη ιδιόκτητης οικοδοµής, για τις οποίες απαιτείται τοποθέτηση γερανοφόρου οχήµατος.