Εκτίθεται σε φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης, έκτασης 48,80τ.μ., που βρίσκεται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της πόλης Κοζάνης, που ανήκει στον Οργανισμό Αθλητισμού-Πολιτισμού& Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) του Δήμου Κοζάνης με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο Όργανο –τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:α)του άρθρου 192 και 233του Ν. 3463 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ Α ́ 114/2006)β) του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α ́ 77/30-03-1981)στα γραφεία του ΟΑΠΝ,Π. Μελά και Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, γραφείο Προέδρου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.), σε χρόνο που θα οριστεί από τον Πρόεδρο με περιληπτική διακήρυξη αυτού, στην οποία θα ορίζεται ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση στον συνήθη χώρο ανακοινώσεων του ΟΑΠΝ και του Δήμου Κοζάνης καθώς και με δημοσίευση αυτής δέκα (10) πλήρεις ημέρες προτού τη διενέργειατης δημοπρασίας στην ημερήσια τοπική εφημερίδα.ΑΡΘΡΟ 2οΕλάχιστο όριο προσφοράς διαγωνισμού. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης μηνιαίας προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των 500€ (ήτοι 500,00Χ 12 μήνες = 6.000,00 ετησίως, πλέονχαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,6% ποσό 216,00€ ήτοι σύνολο 6.216,00€).

Kλικ εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά όλους τους όρους της δημοπρασίας..