Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και (το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την Εγκ. 163/33282/29-05-2020 σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται ότι για τη δια ζώσης σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1704), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Τρίτη 08-09-2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 249/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=230.345,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 250/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=97.478,61 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 251/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=301.750,07 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 252/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=303.214,60 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 253/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=224.988,20 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 254/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=203.817,64 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 255/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=313.562,94 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 256/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=162.243,13 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ από το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2019», για την ενταγμένη πράξη του Δήμου Κοζάνης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού : 217.110,00 €. και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κοζάνης για την υπογραφή της σύμβασης.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
10.
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 7/2019 (ΑΔΑ:7ΗΞΟΩΛΠ-4Χ6) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υπογραφής τροποποιητικής σύμβασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου α) «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016, Άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κοζάνης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
11.
Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ”» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.
Εισηγητής: κ Σημανδράκος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12.
Έγκριση η μη πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του «Δρίζειου Κληροδοτήματος» για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
13.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Αμαξοστασίου – Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και Αμαξοστασίου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
Στη συνεδρίαση καλούνται να παραβρεθούν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που ένα από τα παραπάνω θέματα αφορά την Κοινότητά τους
Η Συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.