Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών καλείστε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω e-mail, ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήτοι την Δευτέρα 21-09-2020 και τις ώρες από 15:00 έως 19:00.
Την Δευτέρα επίσης και ώρα 10:00 έως 12:00 θα πραγματοποιηθεί (επικουρικά) τηλεδιάσκεψη για να εκφράσει ο κάθε σύμβουλος τις απόψεις του και τους προβληματισμούς του, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως και κάθε Πρόεδρος για θέμα της Κοινότητάς του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 249/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=230.345,04 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 250/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=97.478,61 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 251/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=301.750,07 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 252/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=303.214,60 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 253/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=224.988,20 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 254/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=203.817,64 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 255/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=313.562,94 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 6 χερσολίβαδου της Κοινότητας Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Ανάκληση προηγούμενης απόφασης (Α.Δ.Σ. 256/2020) και λήψη νέας για: Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=162.243,13 τ.μ., τμήμα του υπ΄ αριθ. 419Δ χερσολίβαδου της Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ από το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2019», για την ενταγμένη πράξη του Δήμου Κοζάνης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού : 217.110,00 €. και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κοζάνης για την υπογραφή της σύμβασης.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
10.
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 7/2019 (ΑΔΑ:7ΗΞΟΩΛΠ-4Χ6) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υπογραφής τροποποιητικής σύμβασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου α) «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016, Άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κοζάνης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
11.
Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ”» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.
Εισηγητής: κ Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12.
Έγκριση η μη πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του «Δρίζειου Κληροδοτήματος» για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
13.
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2020.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14.
Έγκριση παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου των εγκαταστάσεων Δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
15.
Έγκριση εκ νέου προσαρμογής του καταστατικού της Αναπτυξιακής Δήμου Κοζάνης (ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στις διατάξεις του Ν.4674/2020, προκειμένου να μετατραπεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.
Εισηγητής: κ Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16.
Έγκριση η μη κατασκευής Ιερού Ναού καθώς και έκδοσης οικοδομικής αδείας στο όνομα του ιδιώτη – αιτούντος, σε οικόπεδο της Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17.
Έγκριση τροποποίηση εσωτερικής διαρρύθμισης με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού εμβαδού από 1.467,66 σε 1.512,66 τ.μ. δηλαδή προσθήκης 45 τ.μ. του καταστήματος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κασλά και Διονυσίου στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18.
Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
19.
Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.
20.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις