Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πράξη ένταξης του Δήμου Βοΐου στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εκπόνησης μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Κατόπιν της Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία , ο Δήμος υπέβαλε την πρόταση και εγκρίθηκε -η χρηματοδότηση προκειμένου να ενισχυθούν οι 36 σχολικές μονάδες του Δήμου Βοΐου με όλα τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας .

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 135.160,00€ ( Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και η χρηματοδότησή του θα προέλθει από τους πόρους του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την υλοποίηση του έργου θα έχει στην διάθεσή της η εκπαιδευτική κοινότητα όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πυροπροστασία . Κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ασφάλεια όλων των παιδιών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες του δήμου και μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης θα συμβάλει τόσο στην θωράκισή τους όσο και στην αύξηση του βαθμού ασφαλείας τους.