Χρηματικό ποσό ύψους 40.000.000 € κατανέμονται σε Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού
και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους
ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες
τους.  Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ..Σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Κοζάνης: