Χρόνια πολλά από τους εργαζόμενους της Β’ ομάδας του Τομέα διακίνησης σκληρών σχηματισμών στην ΔΕΗ.