Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας με θητείααπό 07/01/2021μέχρι07/01/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής

 

 

 

 

Άμισθοι

Α) Ορίζουμε τον κ. Θεοφανίδη Δημήτριο του Αθανασίου, Δημοτικό Σύμβουλο ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας με αρμοδιότητες ως εξής:

1)Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

2) Της παρ. α ́ (Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου) εδάφιο 5, 7 & 9του άρθρου 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας περί αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.3)Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσακμάκη Παναγιώτη του Χρήστου

Β) Ορίζουμε τον κ. Τσακμάκη Παναγιώτη τουΧρήστου, Δημοτικό Σύμβουλο ως Άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας με αρμοδιότητες ως εξής : 1)Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων καθώς και τις αρμοδιότητες της παρ. 5 του άρθρου 14 (αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας –Πολιτισμού και Τουρισμού.2)Την τέλεση πολιτικών γάμωντου Δήμου Φλώρινας.3)Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.