Ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των επενδύσεων σε Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη και στα νησιά Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ξεκινά εντός του Ιουνίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας υπέγραψε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, στην εταιρεία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε για την υποβολή προσφοράς έως τις 7 Ιουνίου.

Η μελετητική εταιρεία θα πρέπει εντός οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης να εκπονήσει τη ΣΜΠΕ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων στις δύο περιοχές.

Να θυμίσουμε ότι για την έγκριση του εθνικού Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκταμίευση των κονδυλίων που δικαιούται η Ελλάδα, είναι απαραίτητο να εκδοθεί είτε σχετική ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ, είτε σχετική Απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) σε συνέχεια του περιβαλλοντικού προελέγχου.

Οι τρεις κύριες πηγές χρηματοδότησης

Ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αποτελείται από τρεις κύριες πηγές χρηματοδότησης, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με προίκα 7,5 δισ. ευρώ, το ειδικό καθεστώς δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του InvestEU για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ύψους έως και 45 δισ. ευρώ και έναν μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους μεταξύ 25 και 30 δισ. ευρώ.

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν οι επενδύσεις και τα προγράμματα που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιήσει αναπτυξιακές δράσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, με σαφή χωρική προσέγγιση, όπως σχετικά έχει αποτυπωθεί στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

Η διαδικασία κατάρτισης της ΣΠΕ, περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη Απόφασης και τέλος την ενημέρωση σχετικά με την Απόφαση.

Η ΣΜΠΕ ή ο φάκελος περιβαλλοντικού προελέγχου θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στο ΥΠΕΝ (αρμόδια Υπηρεσία η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) προκειμένου να εξετασθεί ως προς την πληρότητα και επάρκειά της.

Επιπροσθέτως και με δεδομένο ότι ενδεχομένως κατά την κατάρτιση της ΣΜΠΕ να απαιτείται να ληφθούν υπόψη, πέραν του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης   2021-2027, και τα σχετικά εδαφικά σχέδια (ΕΣΔΙΜ), ο ανάδοχος υποχρεούται καταρχάς να εξετάσει τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να τις ενσωματώσει στη στρατηγική μελέτη.

Περαιτέρω ο ανάδοχος θα  αξιολογήσει τις  σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ, Master Plan) των λιγνιτικών περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις προτάσεις του Σχεδίου στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού, όπως αποτυπώνονται ιδίως στους χάρτες προτεινόμενων χρήσεων γης.

Οι τομείς στους οποίους θα μελετηθούν οι επιπτώσεις

Στη ΣΜΠΕ θα πρέπει να προσδιοριστούν, να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν οι   πρωτογενείς και δευτερογενείς (σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ- μεσο-μακροπρόθεσμες). μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές, επιπτώσεις σε τομείς όπως:

 η βιοποικιλότητα

 ο πληθυσμός

 η ανθρώπινη υγεία

 η πανίδα, η χλωρίδα

 το έδαφος

 τα ύδατα

 ο αέρας

 οι κλιματικοί παράγοντες

 τα υλικά περιουσιακά στοιχεία

 η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς

 το τοπίο και

 οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω παραγόντων.

Από την υπογραφή της σύμβασης, οι μελετητές θα πρέπει σε έναν μήνα να ετοιμάσουν το προσχέδιο της Σ.Μ.Π.Ε. εντός διμήνου την τελική έκθεση της Σ.Μ.Π.Ε., η οποία θα διαβιβασθεί για τελική έγκριση στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, εντός τετραμήνου θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί οι τυχόν επισημάνσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, ώστε εντός οκταμήνου να παραδοθεί η ενημερωμένη Σ.Μ.Π.Ε. και η τελική έκθεση – αναφορά των ενεργειών του αναδόχου.

Η  αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το ποσό των 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό 49.600 ευρώ.

www.worldenergynews.gr