Φρεάτιο επί της οδού Ομήρου  στην Κοζάνη. Είναι γεμάτο χώμα φυτρωσαν χόρτα. Παρακαλούμε την αρμόδια υπηρεσία να μεριμνήσει για καθαρισμό του!