Την Παρασκευή υπερψηφίστηκε, το Ν/Σ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και οι τροπολογίες αυτού. Μεταξύ αυτών και η τροπολογία του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης , Μίμη Δημητριάδη, που αφορά ευθύνες επενδυτών για αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις σε σχέση με θέματα τελωνειακού κώδικα. Έγινε διεξοδική συζήτηση στο κοινοβούλιο και ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία ,παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ,του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλων των πολιτικών κομμάτων.

Ο βουλευτής Μίμης Δημητριάδης μεταξύ άλλων τόνισε:

«Αν μια επιχείρηση που ανήκει εν μέρει ή εν όλω στο δημόσιο, σε περίπτωση αποκρατικοποίησης, αξιοποίησης ή πώλησης, μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πριν τη μεταβίβαση οι προηγούμενοι διοικούντες είχαν κατηγορηθεί για πράξεις λαθρεμπορίας και γενικά παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα, ευθύνονται αυτοί.

Με μια αυστηρή προϋπόθεση: Οι καταλογισμοί αυτοί να μην είχαν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο στο νέο επενδυτή. Συνεπώς, στο νέο επενδυτικό σχήμα με τη νέα μετοχική σύνθεση, δεν μπορούν να καταλογιστούν-και δικαίως- οι πράξεις λαθρεμπορίας προηγούμενων διοικήσεων. Οι οποίες συνεχίζουν να ευθύνονται στο ακέραιο.

Ο νέος επενδυτής με τη νέα μετοχική σύνθεση δεν ευθύνεται αστικά για καταλογισμούς που προκύπτουν από παραβάσεις του παρελθόντος. »

Είναι μια τροπολογία λοιπόν που δεν χαρίζει χρέη, δεν απαλλάσσει τους πραγματικά υπεύθυνους που προέβησαν σε συγκεκριμένες παραβάσεις ενώ βρίσκονταν στη μετοχική σύνθεση μιας εκάστοτε εταιρίας.

Είναι μία οριζόντια τροπολογία. Αφορά κάθε επιχείρηση από εδώ και στο εξής. Αφορά βεβαίως και τη ΣΕΚΑΠ, κανείς δεν το κρύβει αυτό. Όμως ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ τη ΣΕΚΑΠ, αλλά κάθε επιχείρηση. Την ευθύνη της λαθρεμπορίας αλλά και χρεοκοπίας της ΣΕΚΑΠ, την έχουν κάποιοι λίγο πιο πριν, επί κυβερνήσεών ΝΔ- ΠΑΣΟΚ , οι οποίοι, μέσω της διοίκησης τους, τη χρεοκόπησαν και έκαναν και λαθρεμπόριο κάτω από τα μάτια της τότε κυβέρνησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Θέμα: Τροποποιήσεις του Ν.2960/11 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

  1. Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη διάταξη έχει σκοπό τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ επενδυτών και φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και ανωνύμων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο και συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων τους στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων, εξυγιάνσεων και ειδικών εκκαθαρίσεων, καταλογίζονται σε βάρος της εταιρείας οι εξαιρετικές περιπτώσεις των παραβάσεων λαθρεμπορίας εφόσον κατά τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού δεν είχε γνωστοποιηθεί η με οποιοδήποτε τρόπο εκκρεμούσα παράβαση στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ώστε να έχουν πλήρη γνώση των κινδύνους που αναλαμβάνουν.

Χωρίς την ύπαρξη ανάλογης διάταξης, κάθε επενδυτική δραστηριότητα θα διατρέχει κίνδυνο καταλογισμού πονών και πληρωμής χρηματικών ποσών ανυπολόγιστου ύψους για αδικήματα που έχουν διαπράξει άλλα πρόσωπα.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο…

Η παράγραφος 2 του άρθρου 152 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των άρθρων 161 και επόμενα του παρόντα Κώδικα, περί αστικής ευθύνης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και στις τελωνειακές παραβάσεις.

Η άγνοια των αστικώς συνυπεύθυνων για την πρόθεση των χαρακτηρισθέντων ως κυρίως υπαιτίων της τέλεσης της παράβασης δεν απαλλάσσει αυτούς από την ευθύνη, εκτός αν ήθελε αποδειχθεί ότι οι ανωτέρω δεν ηδύναντο να έχουν γνώση περί της πιθανότητας τέλεσης της παράβασης.

Σε περίπτωση πώλησης κατόπιν διαγωνισμού του συνόλου ή μέρους των μετοχών ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων αυτών ή κλάδων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο καθώς και ανωνύμων εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με τα ως άνω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία πώληση διενεργείται στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης αυτών, για την καταβολή προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, που επιβάλλονται και καταλογίζονται σε βάρος των κυρίως υπαιτίων της παράβασης δεν κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνα αστικά τα ως άνω νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων δεν είχαν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις και η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές κατά το κρίσιμο στάδιο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και στην περίπτωση αστικής ευθύνης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος νόμου».

 

Οι προτείνοντες βουλευτές