Άλλο ένα «μεγάλο έργο» της Δημοτικής Αρχής Δήμου Βοιου!!!!!!!!!!!!!!!!!!, εν αγνοία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Βοιου. Από ποιο νόμο δίνεται στον πρόεδρο της ΔΗΚΕΒΟ να υπογράφει αναθέσεις έργων εν αγνοία του Διοικητικού Συμβουλίου;;;;;;;;;;;
Αντί να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο Δήμο μας και να δουλέψουν νέοι επιστήμονες σε δομές του Δήμου, υπογράφουν αναθέσεις σε ΜΚΟ, ποσού 16.866, ευρώ για εκτέλεση υπηρεσιών μαθημάτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και διασκεδαστικού χαρακτήρα……!!!! Τα συμπεράσματα στην διάθεση των πολιτών του Βοιου. Εμείς ως αντιπολίτευση εχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τους πολίτες για τα «πεπραγμένα» της Δημοτικής Αρχής, η οποία διακατέχεται από έπαρση και αλαζονεία και έχει την αίσθηση ότι μπορεί να «κοροϊδεύει» όλους μας .
Εσείς, ως Δημοτικη Αρχή, υποστηρίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε προσωπικό μόνο από το Δήμο μας. Αντίθετα στην πράξη κάνετε συμβάσεις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες στην Θεσσαλονίκη που κανείς δεν γνωρίζει, λες και στην περιοχή μας δεν υπάρχει προσωπικό για να λειτουργήσουν σωστά τα ΚΔΑΠ, όπως λειτουργούν εξαιρετικά μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος μας κάνει συμβάσεις με τέτοιο τρόπο και γι αυτό το λόγο.
Παρακάτω παραθέτω την απόφαση ανάθεσης, όπως έχει αναρτηθεί στην διαύγεια .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ (ΔΗ.Κ.ΕΒΟ.)
Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 5 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Τηλέφωνο: 2465022800
Σιάτιστα 07-09-2021 Αριθ. Αποφ. 128 Αριθ. Πρωτ. 759
ΘΕΜΑ: «Ανάθεση υπηρεσιών – εργασιών»
Α Π ΟΦ Α Σ Η
FAX:
2465022800
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΪΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ τ.Α ́ 114/8.6.2006).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ τ.Α ́ 263/23.12.2008).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των άρθρων 116, 118 και 120.
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ τ.Β 1291/11.8.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009101012 2021-08-23 με την συνημμένη μελέτη.
7. Τις αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 65ΧΟΟΚ51-2ΗΦ, Ψ2Δ2ΟΚ51-ΕΤΗ οι οποίες εγκρίνουν το παραπάνω πρωτογενές αίτημα.
8. Την προσφορά των κατωτέρω.
9. Τον προϋπολογισμό έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βοΐου.
α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε
I. i.Εγκρίνουμε την εκτέλεση των υπηρεσιών μαθημάτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και
διασκεδαστικού χαρακτήρα για τις δομές Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.), για το έτος 2021.
ii. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση των υπηρεσιών μαθημάτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και διασκεδαστικού χαρακτήρα για τις δομές Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), στην εταιρεία ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΚΟ [ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ], που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κων/νου Καραμανλή 43, ΤΚ 54639, με Α.Φ.Μ. 997295853, ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, έναντι του ποσού των 16.866,60€, με ΦΠΑ 0%.
iii. Αναλαμβάνουμε πίστωση ποσού 16.866,60€, με ΦΠΑ 0%, η οποία είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2021 με Κ.Α: 15.6473.02, 15.6739.02, για την εξόφληση του δικαιούχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.
II. Το σχετικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ. ΚΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ