Η αντιπολίτευση στον Δήμο Βοΐου στέκεται με ευθύνη και ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες και ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης. Ούτε αερολογεί , ούτε γράφει εκθέσεις ιδεών να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όπως η Δημοτική Αρχή Βοΐου, που έχει χαθεί στην δημιουργική ασάφεια.Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα μου, σας παραθέτω τις αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 65ΧΟΟΚ51-2ΗΦ (https://diavgeia.gov.gr/…/65%CE%A7%CE%9F%CE%9F%CE%9A51…) και Ψ2Δ2ΟΚ51-ΕΤΗ (https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A82%CE%942%CE%9F%CE%9A51…) που αφορά απευθείας ανάθεση την εκτέλεση των υπηρεσιών μαθημάτων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού και διασκεδαστικού χαρακτήρα για τις δομές Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), στην εταιρεία ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΚΟ [ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ], που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
Τα παραπάνω είναι αναρτημένα στην διαύγεια για όποιον θέλει να ενημερωθεί για την ορθότητα των δημοσιευμάτων μας.
Στις 1-3-2021 εν μέσω κορονοϊού και λοκνταουν, η ΔΗΚΕΒΟ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το θεατρικό εργαστήρι με 12.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση την εκτέλεση των εργασιών του θεατρικού εργαστηρίου στην εταιρεία ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΚΟ. Απ ότι γνωρίζουμε τα ΚΔΑΠ Βοιου ήταν κλειστά εκείνο το χρονικό διάστημα. Για ποιο θεατρικό εργαστηρι μιλάμε ;;;;;; Ποια η παράσταση που ανέβηκε από το ΚΔΑΠ κόστους 12.000 ευρώ????
Δυστυχώς τα έγγραφα σας διαψεύδουν κύριοι της Δημοτικής Αρχής……..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ 65ΧΟΟΚ51-2ΗΦ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Αριθ. Πρωτ 233
Σιάτιστα, 01/03/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ
α. Των άρθρων 66,67 & 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143Α/2017) όπως ισχύουν,
β. Του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145 Α ́/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016)
γ. Την υπ’ αριθμ.97/2013 Πράξη του VII τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2. Την υπ’ αριθ. 24/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Προέδρου της ΔΗΚΕΒΟ, τις Α.Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ με αριθ.23/2019 περί της Συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα
3. Το υπ’ αριθ. ,τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευομένης, με την παρούσα, πίστωσης
είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους
Δώδεκα Χιλιάδες Ευρώ
( 12.000,00 )€
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΪΟΥ Κ.Α.Ε. 15.6739.02
(Εξοδα για το Θεατρικό Εργαστήρι) οικ. έτος 2021 για την
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη
Δώδεκα Χιλιάδες Ευρώ
( 12.000,00 )€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
και Κ.Α.Ε. 15.6739.02
πίστωσης και β) η συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ.1 α του αρθ .4 του
ΠΔ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α /58 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : €
ΜηδένΕυρώ
( 0,00 )
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΑΚΑΛΗ Τ. ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ