Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, o Δήμος Εορδαίας συγκρότησε πενταμελή επιτροπή, με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο ∆ιοίκησης, Οικονομικών και Συντονισμού Κοινοτήτων του  ∆ήμου Εορδαίας, ∆ημήτριο Ορφανίδη, για την καταγραφή κι απόδοση θέσεων των υφιστάμενων πωλητών λαϊκών αγορών.

Έργο της επιτροπής είναι :
Η καταγραφή των πωλητών με παρουσία στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα λειτουργίας. Αυτή η καταγραφή περιλαμβάνει τόσο τους πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που δραστηριοποιούνται  χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση,
Η καταγραφή των κενών θέσεων και η αρίθμηση αυτών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει,
Η απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και επιθυμούν βελτίωση αυτής,
Η απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας,
Να ρυθμίζει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταγραφή πωλητών, την καταγραφή θέσεων και  την απόδοση θέσεων