Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή μελών προεδρείου και οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Ο προεδρεύων σύμβουλος

 

 

Κωνσταντίνος Κουρτέλης