Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, μετά από την Έκθεση Ελέγχου Κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που  διενήργησε το Τμήμα Δ.Α. Ελεγκτών της Δ/νσης Ασφαλισμένων του Ταμείου, στις 21.12.2016, διαπιστώθηκε η ύπαρξη οφειλής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, που προέκυψε από τη μη διενέργεια κρατήσεων υπέρ του ΜΤΠΥ σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών της. Η οφειλή αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.373.077,47 ευρώ κατά κεφάλαιο και 635.852,53 ευρώ κατά τόκους κι αφορά την περίοδο 2004 – 2014. Κατά της συγκεκριμένης Έκθεσης Ελέγχου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε τις ενστάσεις –  παρατηρήσεις της, με την οποία αιτήθηκε τον πραγματικό και νομικό επανέλεγχο των επίμαχων δαπανών της, καθώς και την απαλλαγή της από τις διεκδικούμενες απαιτήσεις και κατ’ επέκταση το μη καταλογισμό των απαιτήσεων αυτών εις βάρος της. Η ένσταση απορρίφθηκε – στις 10/3/2017 –  και το ΜΤΠΥ κάλεσε την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας να αποδώσει το συνολικό ποσό των 2.008.930,00 ευρώ.

Όπως αναφέρουν στο kozan.gr, «κύκλοι» της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας  αντιστοίχου είδους διεκδικήσεις έχει το ΜΤΠΥ σχεδόν από το σύνολο των Περιφερειών και όχι μόνο από τη δική μας Περιφέρεια.

kozan.gr