Σε ΦΕΚ βγήκε η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη».

Πρόκειται για την απόφαση που αφορά την πώληση («αποεπένδυση») λιγνιτικών μονάδων, το ύψος της οποίας θα φτάσει περίπου το 40% της λιγνιτικής ισχύος, όπως προσδιορίζεται.

Στο κείμενο της απόφασης, το συγκεκριμένο διαρθρωτικό μέτρο που συμφωνήθηκε με τους δανειστές αποδίδεται στις αμετάκλητες σχετικές αποφάσεις της Κομισιόν.

Το ΚΥΣΟΙΠ εξηγεί ότι τα δεσμευτικά διαρθρωτικά μέτρα θα υποβληθούν στην DG Comp μέχρι τον Νοέμβριο 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο 2018.

Τα μέτρα θα προβλέπουν ότι η λιγνιτική ισχύς της ΔΕΗ θα «αποεπενδυθεί» σε υπάρχοντες ή νέους εναλλακτικούς προμηθευτές και νέους επενδυτές, χωρίς η ΔΕΗ να μπορεί να διατηρεί οποιαδήποτε σχέση ή σύνδεση με τις πωληθείσες μονάδες. Επίσης, σημειώνεται ότι οι επενδυτές θα είναι ανεξάρτητοι από και δεν θα συνδέονται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

Όπως επίσης επισημαίνεται, η αποεπένδυση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτηριστικά με τη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ Α.Ε., ιδιαίτερα σε όρους απόδοσης και διάρκειας ζωής, αντικατοπτρίζοντας την έναρξη και τη λήξη λειτουργίας της λιγνιτικής ισχύος.

Αναλυτικά, η απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/23-11-2015), διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω- τών Υπουργών και Υφυπουργών,

γ. το π.δ. αριθ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016), δι- ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

δ. την αριθ. 37 ΠΥΣ/02.11.2015 (Α΄ 137/2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε. την παρ. 4.3. της ενότητας Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

στ. τη σχετική από 8 Μαΐου 2017 εισήγηση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη, που κατέστησαν αμετάκλητες μετά τις (2016) 733 και (2016) 748 αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Δημοκρατία θα προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής (DG Comp.) δεσμευτικά διαρθρωτικά μέτρα αποκατάστασης (remedial structural measures), τα οποία θα σχεδιαστούν κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων αρχών:

α. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε., σε υπάρχοντες ή νέους εναλλακτικούς προμηθευτές και άλλους επενδυτές.

β. Η ΔΕΗ δεν θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή ή σύνδεση με οποιοδήποτε στοιχείο της αποεπένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρισμού. Σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με τα διαρθρωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, ο(οι) αγοραστής/ές:

• θα είναι ανεξάρτητοι από και δεν θα συνδέονται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της,

• θα έχουν τους οικονομικούς πόρους, την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και το κίνητρο για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την αποεπενδυόμενη ισχύ ως βιώσιμη και ενεργούσα ανταγωνιστική δύναμη σε σχέση με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές,

• δεν θα προκαλούν ούτε ενδέχεται να προκαλούν, με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, εκ πρώτης όψεως ζητήματα ανταγωνισμού και δεν θα προξενούν κίνδυνο καθυστέρησης για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων.

γ. Η αποεπένδυση θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί σε τεχνικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις (στην αποεπένδυση θα συμπεριλαμβάνονται και τα σχετιζόμενα λιγνιτικά αποθέματα, σύμφωνα με τη σκέψη 248.1 της απόφασης C(2008) 824 της Επιτροπής). Η αποεπένδυση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτηριστικά με τη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ Α.Ε., ιδιαίτερα σε όρους απόδοσης και διάρκειας ζωής, αντικατοπτρίζοντας την έναρξη και τη λήξη λειτουργίας της λιγνιτικής ισχύος.

δ. Τα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμ- φωνα με τους εφαρμοστέους και ουσιαστικούς κανόνες ανταγωνισμού. Θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης υποβολής της συμφωνηθείσας δεσμευτικής πρότασης από την Ελληνική Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp.) μέχρι τον Νοέμβριο 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο 2018».

Δείτε το ΦΕΚ με την απόφαση στο συνημμένο αρχείο:

energypress.gr