Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, μετά το δασαρχείο Κοζάνης, εγκρίθηκε κι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας η μελέτη του έργου «Εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ∆ασικής Αναψυχής , Άθλησης & Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης στο δηµόσιο δάσος ΚΟΥΡΙ στην περιοχή ∆ήµου Κοζάνης της Π.Ε Κοζάνης », µε προϋπολογισµό δαπάνης «1.870.000€». µε Φ.Π.Α., εξέλιξη που σημαίνει ότι αναμένεται η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου και του ελεγκτικού συνεδρίου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, εντός του επόμενου εικοσαημέρου. Το έργο θα εκτελεστεί από το ∆ήµο  Κοζάνης σύµφωνα µε την υφιστάµενη Νοµοθεσία & την Προγραµµατική Σύµβαση.

kozan.gr