Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας θα διεξαχθούν την 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την 31η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Θέσεις εκπροσώπων συλλογικών οργάνων Κεντρικής Διοίκησης

Για τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

Για τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

Θέσεις εκπροσώπων συλλογικών οργάνων για τις Σχολές

ΣΤΕΦ
Για την Γενική Συνέλευση της ΣΤΕΦ
Πέντε τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της ΣΤΕΦ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

ΣΔΟ
Για την Γενική Συνέλευση της ΣΔΟ
Δύο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για την Κοσμητεία της ΣΔΟ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ
Για την Γενική Συνέλευση της μονοτμηματικής ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για την Κοσμητεία της μονοτμηματικής ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

Θέσεις εκπροσώπων συλλογικών οργάνων για τα τμήματα
ΣΤΕΦ
Για τη Συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για τη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για τη Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών
Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της ΣΤΕΦ
Δύο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Πληροφορικής Τ.Ε. της
ΣΤΕΦ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της
ΣΤΕΦ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

ΣΔΟ

Για τη Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΔΟ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για τη Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της ΣΔΟ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα

Γρεβενά της ΣΔΟ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία
Για τη Συνέλευση του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου της ΣΔΟ
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

ΣΕΥΠ
Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μαιευτικής
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια θητεία και
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια θητεία

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (στις Γραμματείες των τμημάτων που ανήκουν), το αργότερο μέχρι 18 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η εκλογή θα γίνει από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, με δικαίωμα τόσων ψήφων όσο και οι εκπρόσωποι της κάθε θέσης..
Μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν σε διατμηματικά ή διιδρυματικά ΠΜΣ μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο τμήμα ή στο Ίδρυμα που επιλέγουν, υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.