Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, στην ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών για την ανάθεση του έργου ‘Συντήρηση σχολικών υποδοµών του ∆ήµου’», συνολικού προϋπολογισµού 6.982,19 € µε ΦΠΑ, σε εταιρεία στην οποία, σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πέτρου Χρήστος (Aντιδήμαρχος Παιδείας – Πολιτισμού) εμφανίζεται να είναι και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία ανατέθηκε το έργο,  προχώρησε, σήμερα 10/11/2017, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της “Αποκεντρωμένης”, που προκύπτει από το σώµα της υπό έλεγχο απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Γρεβενών, ο κ. Πέτρου Χρήστος (τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής), µετείχε στη συζήτηση για την λήψη της εν λόγω απόφασης, ενώ όπως προκύπτει από τον έλεγχο του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 4384/τ. ΑΕ/17-7-2013), ο ίδιος είναι και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας αυτής ……………, στην οποία ανατέθηκε µε απευθείας ανάθεση η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών υποδοµών του ∆ήµου» . Μάλιστα χαρακτηριστική είναι και η επισήμανση: “∆ηµοτικός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου ή να συµµετέχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωµοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο δηµοτικό συµβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο δημοτικός σύµβουλος που έλαβε µέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται µε την ποινή της αργίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 142 και 143».

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κ. Πέτρου, ο ίδιος ανέφερε ότι προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος και λανθασμένα έχει συμπεριληφθεί στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Γρεβενών. Επίσης, μας είπε ότι εδώ και καιρό έχει καταθέσει αίτηση παραίτησης από τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά σημεία της απόφασης της Αποκεντρωμένης, για την ακύρωση της απόφασης της Ο.Ε. του δήμου Γρεβενών, που αναμένεται να συζητηθούν: