Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών στο πρότυπο χημικό εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ.) και εφαρμογή όλων των δια-δικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ. κατά ΕΝ ISO 17025, ΔΥΠΠ-1314», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) Θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι Θα απασχοληθούν με σύμβαση μiσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών ως εξής:

 

 

Κλικ εδώ για την προκήρυξη