Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, συστάθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, Θ. Καρυπίδη, Οµάδας Εργασίας για την Προετοιµασία Μετάβασης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας σε Καθεστώς Χαµηλής Λιγνιτικής Εξάρτησης. Η ομάδα αποτελείται από τους:

1. Γιαννακόπουλο Διονύσιο, Ερευνητή Β’ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
2. Καρλόπουλο Ευάγγελο, Ειδικό Τεχνικό Επιστήμονα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
3. Κιουρτσίδη Χαράλαμπο, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.
4. Μαυροματίδη Δημήτριο, Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
5. Ραυτόπουλος Σταύρος, σύμβουλος ΥΠΕΝ
6. Σιδηρόπουλο Αναστάσιο, Διευθυντή Προγραμμάτων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ)
7. Τοπάλογλου Ελευθέριο, Διευθυντή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας
8. Τουρλιδάκη Αντώνιο, Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο της Ομάδας Έργου θα είναι:
• Η συμμετοχή και όπου απαιτείται η εκπροσώπηση της Δυτικής Μακεδονίας στις δύο (2) Θεματικές Ομάδες Εργασίας της Πλατφόρμας Μετάβασης των Ανθρακοφόρων περιοχών (Coal Regions in Transition Platform) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η «Οικονομία μετά τον Άνθρακα και Δομικές Αλλαγές» και η «Οικολογική Καινοτομία και Προηγμένες Τεχνολογίες Άνθρακα».
• Η επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα διάφορα θεματικά πεδία όπως η απασχόληση, η ενέργεια, η επιχειρηματικότητα, η
περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της εξειδίκευσης παρεμβάσεων και έργων και σε ότι άλλο απαιτηθεί με βάση το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Η συμμετοχή σε συνεδριάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας και η ενίσχυση της δικτύωσης με περιοχές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά,
• Η εξειδίκευση παρεμβάσεων και έργων στο πλαίσιο του ήδη εκπονηθέντος Οδικού Χάρτη Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς Χαμηλής Λιγνιτικής Εξάρτησης.
• Η επικοινωνία των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πλατφόρμας καθώς και της συνολικής της πορείας στους φορείς και την τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω συνεντεύξεων, συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων.
• Η συμβολή στη διασύνδεση των αποτελεσμάτων του έργου της Πλατφόρμας με την περιφερειακή πολιτική όπως εκφράζεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και με τις τομεακές πολιτικές όπως αποτυπώνονται από τα αντίστοιχα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, τόσο της παρούσας όσο και της νέας προγραμματικής περιόδου.
• Η διαμόρφωση και εξειδίκευση κριτηρίων, συντελεστών βαρύτητας και προϋποθέσεων για την προετοιμασία και αξιολόγηση ωρίμανσης και ιεράρχηση προτάσεων και παρεμβάσεων που υποβάλλονται από τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.
• Η διαμόρφωση και επεξεργασία προτάσεων και κατευθυντήριων γραμμών μετάβασης με στόχο την προσαρμογή της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο παραγωγικό αναπτυξιακό πρότυπο.
• Η υποβοήθηση ανάληψης συντονισμένων δράσεων της Περιφέρειας και των ενεργειακών δήμων με στόχο τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.