Κύριε Υπουργέ,

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα, σας είχαμε επισημάνει προβλήματα που θα προκύψουν κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ. Πράγματι επαληθευόμαστε και με το παρακάτω υπόμνημα τα αναφέρουμε και ζητούμε την άμεση επίλυσή τους.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (ΔΕΗ)

Στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ έως 31/12/2016, λειτουργούσε το Γ’ Τμήμα Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ (ΔΕΗ), επανδρωμένο από (4) υπαλλήλους και (1) προϊστάμενο (Τμηματάρχη) οι οποίοι είναι υπάλληλοι ΔΕΗ, αποσπασμένοι δια νόμου στο ΤΑΥΤΕΚΩ και η υπηρεσιακή τους κατάσταση διέπεται από τον ΚΚΠ-ΔΕΗ (Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού – ΔΕΗ), διατηρούν την μισθοδοσία ΔΕΗ και το ΤΑΥΤΕΚΩ εβαρύνετο με αποδοχές ισάριθμων και ομοιόβαθμων υπαλλήλων Δημοσίου που απέδιδε στη ΔΕΗ.

Το ως άνω Τμήμα είχε τις αρμοδιότητες :

α) Τήρηση και ενημέρωση ατομικών φακέλων αιτούντων και δικαιούχων εφάπαξ παροχής.

β) Έκδοση αποφάσεων απονομής ή απόρριψης επί αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ παροχής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και ατομικού φακέλου.

γ) Αναθεώρηση αποφάσεων απονομής εφάπαξ παροχής είτε λόγω διαπίστωσης αλλαγής χρόνου ασφάλισης ή αλλαγής αποδοχών βάσης υπολογισμού είτε λόγω υλοποίησης δικαστικής απόφασης μετά από έγγραφη ενημέρωση από την Νομική Υπηρεσία.

δ) Χειρισμός κάθε θέματος που προέκυπτε από την εφαρμογή διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης στον Κλάδο Πρόνοιας.

ε) Την επιμέλεια για την εκκαθάριση (έκδοση εντολής πληρωμής του καταβλητέου ποσού της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής) και τη διαβίβασή της με την απόφαση απονομής στο Τμήμα Πληρωμών και Διαθεσίμων της Διεύθυνσης Οικονομικού.

στ) Ενυπόγραφη επίδοση της πρωτότυπης απόφασης Απονομής Εφάπαξ στους ασφαλισμένους και έκδοση – αποστολή, σε κάθε δικαιούχο, Βεβαίωσης Εφάπαξ Παροχής για φορολογική χρήση.

ζ) Σύνταξη Έκθεσης Απόψεων, για κάθε επίδικη υπόθεση, μετά από αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας και τήρηση Ειδικής Γραμματείας και φακέλων δικαστικών υποθέσεων.

η) Σύνταξη εισηγήσεων προς το Δ.Σ. για εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων Απονομής Εφάπαξ Παροχής και έγγραφη ενημέρωση των ενισταμένων με διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4387/2016 οι αρμοδιότητες, όλων των Λογαριασμών, Τομέων, ή Κλάδων Πρόνοιας ΤΑΥΤΕΚΩ από 1/1/2017, εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και σύμφωνα με το άρθ. 24 παραγ. 3γ της Φ.80000/55949/14809/30-12-2016 κοινής Υπουργικής απόφασης ΥΠ.Ε.Κ.Α.& Κ.Α και ΥΠ. Δ.Α. (ΦΕΚ.τ. Β 4288/30-12-2016), στην Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών, συστήνεται Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και των Τομέων α. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και β. Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας.

Επίσης με την Φ.21250/42283/Δ9/11024/23-12-2016 (ΦΕΚ 4332/30-12-2016) Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α & Κ.Α., στο Ε.Τ.Ε.Α.& Ε.Π από 1/1/2016 μεταφέρονται και (14) μισθωτοί ΔΕΗ αποσπασμένοι στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι αναμένουν την στελέχωση των υπηρεσιών της νέας διοικητικής διάρθρωσης ΕΤΕΑΕΠ για ανάληψη καθηκόντων.

Ειδικότερα για το Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και των Τομέων α. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και  β. Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας και προκειμένου, να διατηρηθεί η συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών με σταθερό σημείο αναφοράς, να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ιστορικότητα του αντικειμένου ώστε να επιτευχθεί η ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική ενσωμάτωση κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η διατήρηση της υφιστάμενης υπηρεσιακής κατάστασης και σύνθεσης προσωπικού του τμήματος και η συνέχιση της στέγασης στο κτίριο ΔΕΗ Μυλλέρου 13, δίπλα στη υπηρεσία χορήγησης κύριας σύνταξης και κυρίως δίπλα στο ψηφιοποιημένο ή έντυπο απαραίτητο αλλά κοινό ΑΡΧΕΙΟ για την κύρια σύνταξη, επικουρικό μέρισμα αλλά και εφάπαξ προσωπικού ΔΕΗ. Με δεδομένη την αδυναμία διαχωρισμού του υφιστάμενου ψηφιοποιημένου κοινού αρχείου κύριας, Επικουρικής σύνταξης αλλά και εφάπαξ βοηθήματος και την ανάγκη της συνέχισης της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολυάριθμων ασφαλισμένων ΔΕΗ, από σταθερό σημείο αναφοράς και από τα στελέχη του υφιστάμενου Τμήματος που αντιπροσωπεύουν την συνοχή και συνέχεια της υπηρεσίας και κατέχουν την ιστορικότητα και τις εκκρεμότητες, κρίνεται τουλάχιστον σκόπιμη και επιβεβλημένη η διατήρηση του προαναφερόμενου τμήματος στο κτίριο ΔΕΗ Μυλλέρου 13. Σε κάθε περίπτωση μεταστέγασης ελλοχεύει η μαζική υποβολή αιτήσεων λήξης της απόσπασης και επιστροφής στη ΔΕΗ σχεδόν όλων των μεταφερόμενων αποσπασμένων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι οποίοι βρίσκονται σε εργασιακή ανησυχία και ανασφάλεια και αναζητούν τρόπους επιστροφής στη ΔΕΗ. Επί πλέον στην περίπτωση της μεταστέγασης, το νεοσύστατο Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και των Τομέων α. Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και β. Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής –Λαϊκής Τράπεζας, θα χρειάζεται καθημερινά (1) έναν τουλάχιστον υπάλληλο ο οποίος θα αντλεί στοιχεία από το υφιστάμενο κοινό ψηφιοποιημένο ή έντυπο αρχείο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων εφάπαξ παροχής, όπως ήδη γίνεται με το τμήμα επικουρικής σύνταξης ΔΕΗ που από 1/2/2013 μεταστεγάστηκε στο κτίριο ΕΤΕΑ Πειραιώς 7-9, αλλά καθημερινά αναζητά και αναπαράγει στοιχεία από το προαναφερόμενο κοινό αλλά αδιαίρετο αρχείο.

Για το Δ/Σ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημάκης Αναστάσιος Λόφτσαλης Παναγιώτης

Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΤΕΑΕΠ κ. Αθανάσιο Καποτά

2) Νεφέλη Σαμιακού Ειδική Σύμβουλος Γραφείου Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3) Βουλευτές ΠΕ Κοζάνης