Χορός Συλλόγου Γυναικών Πλατανορρεύματος »ΟΛΥΜΠΙΑ’.
ΠΗΓΗ www.Live-Avles.tv